صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 ظرفيت‌سنجي کاهش تصادفات جاده هاي برون شهري ايران با بهره‌گيري از کاربردهاي ايمني فناوري ارتباطات هوشمند بين‌خودرويي در اولين کنفرانس ملي زيرساخت هاي حمل و نقل

 

mixing viagra and weed

mixing zoloft and weed read

محمد پوررضا[1]، حبيب رستمي[2]، عليرضا اسماعيلي[3]

چکيده

تعداد بالاي تصادفات جاده‌اي و تلفات جاني (بيش از 20 هزار نفر در هر سال) و خسارات مالي (بيش از دوبرابر بودجه عمراني در هر سال) ناشي از آن در کشور منجر به جستجوي راه‌حل‌هاي مختلف جهت کاهش تصادفات و آثار ناشي از آن گشته است. راه‌حل‌هاي انفعالي جهت کاهش آثار منفي همانند استفاده از کيسه هوا و راه‌حل‌هاي فعال و پيشگيرانه همانند ترمز ABS و استفاده از سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل دوتقسيم‌بندي مختلف از اين راهکارها هستند.

در اين مطالعه پتانسيل کاهش تصادفات با بهره‌گيري از فناوري ارتباطات هوشمند بين خودرويي بعنوان راهکاري فعال و پيشگيرانه و اثرگذار مورد بررسي قرارگرفته است. ارتباطات هوشمند بين خودرويي با استفاده از فناوري DSRC امکان ارتباط بين خودروها (V2V) و ارتباط بين خودرو و تجهيزات کنار مسير (V2I) را فراهم مي‌آورد. اين فناوري داراي سه دسته کلي کاربرد است که عبارت است از کاربردهاي ايمني، کارآيي حرکت و تجاري. در اين مطالعه با بررسي  نه کاربرد در حوزه ايمني (سه کاربرد V2I و شش کاربرد V2V) براي جاده‌هاي برون‌شهري و معرفي چارچوب کلي جهت بهره‌گيري از اين کاربردها به ظرفيت‌سنجي کاهش تصادفات جاده‌‌هاي برون شهري ايران با کاربرد اين فناوري پرداخته شده است. جامعه آماري تحليل، تصادفات برون‌شهري استان تهران است و سعي گرديد با بهره‌گيري از ساير مطالعات اين جامعه آماري به کل کشور جامعيت داده شود. تحليل‌ها براساس پوشش علل تامه تصادفات توسط کاربردهاي مختلف و همچنين براساس انواع وسايل نقليه درگير در تصادفات و بررسي سه عامل انسان، جاده و وسيله‌نقليه در قالب سناريوهاي مختلف انجام گرفته است.

نتايج نشان دهنده ظرفيت کاهش حدود 24 درصد تصادفات برون شهري در بدبينانه‌ترين حالت و کاهش حدود 72 درصد تصادفات در سناريوي خوشبينانه است. همچنين کاربردهاي مرتبط با علت‌هاي تامه " عدم رعايت فاصله طولي" و "عدم توجه به جلو" همانند " جلوگيري از برخورد با وسيله نقليه پيش‌روFCW" و "هشدار عدم سبقتFAW " اولويت‌دار شناخت شدند.  پيشنهاد ميگردد در مطالعات آتي با بهرهگيري از علت‌هاي اوليه و ثانويه تصادفات در کنار علل تامه به بررسي دقيق‌تر اثر کاربردهاي مختلف V2Vو V2I در کاهش تصادفات و اولويت بندي اين کاربردها پرداخته شود.

کلمات کليدي: ايمني، تصادفات جاده‌اي، ارتباطات هوشمند بين‌خودرويي، DSRC1 مدير بخش پايش فناوري پروژه ارتباطات هوشمند بين خودرويي

2 مدير گروه فناوري اطلاعات جهاد دانشگاهي شريف و مدير پروژه ارتباطات هوشمند بين خودرويي

[3] مشاور ارشد پروژه ارتباطات هوشمند بين خودرويي

 

 

 

91/11/25
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است